BẢNG XẾP HẠNG
Top Nhân Vật Cấp Độ Exp
1 N¡ngSG 109 1,040,410,185
2 Jay 109 297,854,419
3 SakuraHaru 109 296,010,086
4 BäoLinhTôn 109 265,012,437
5 MÏÅnLi«n 109 259,114,979
6 SangBG 109 69,881,313
7 Thu¯cLào 109 57,540,517
8 Tu¤nPhòMã 109 53,527,298
9 Th§p8Ca 109 11,502,575
10 CáBäyMàu 107 684,815,614
Top Tài Khoản Bạc Đã Nạp
1 khach*** 200000
2 anhla*** 0
3 aurum*** 0
4 ticuo*** 0
5 aurum*** 0
6 ticuo*** 0
7 ticuo*** 0
8 ticuo*** 0
9 ticuo*** 0
10 ticuo*** 0
Nhóm Thảo Luận