BẢNG XẾP HẠNG
Top Nhân Vật Cấp Độ Exp
1 NBLShin 109 1,428,254,460
2 HoàngYªn 109 1,428,254,460
3 BíchPhuong 109 1,428,254,460
4 NBLGÕo 109 1,428,254,460
5 NBLKuBi 109 1,428,254,460
6 Uny3 109 1,428,254,460
7 Uny2 109 1,428,254,460
8 Unyyy 109 1,428,254,460
9 Unyy 109 1,428,254,460
10 Uny 109 1,428,254,460
Nhóm Thảo Luận